Pirmąjį Zanavykijos katalikiškojo jaunimo kongresą prisiminus

Vienas gausiausių ir ryškiausių renginių Šakiuose buvo Pirmasis Zanavykijos katalikiškojo jaunimo kongresas.1930 m. Vytauto Didžiojo paminėjimo metais, liepos 19 -20 d.d. jį surengė zanavykų pavasarininkų ir ateitininkų organizacijos. "Liepos 19 dieną, šeštadienį, 11 val. 30 minučių, prie "Žiburio" gimnazijos šventinį posėdį pradėjo šios akcijos komiteto pirmininkas kun. klebonas Antans Vebeliūnas. Į garbės preziudimą buvo pakviesti Jo Ekselencija Švento Tėvo nuncijus Lietuvai arkivyskupas Riccardo Bartoloni, vyskupai Justinas Staugaitis ir Mečislovas Reinys, profesoriai Pranas Kuraitis, Juozas Eretas, Pranas Dovydaitis, daktaras Juozas Leimonas, kanauninkas Povilas Dogelis, ponia Vailokaitienė." (R. Daniliauskas "Kius-kius-kius į Šakius", Valsčius, 2018 01 26 Nr. 7(130).) Nuotraukos iš Zanavykų muziejaus fondų.

Parengė muziejininkė V. Endriukaitytė

Sausio 13-oji. Laisvės gynėjų diena

 Zanavykų muziejaus fonduose yra saugoma Viktoro Vilčinsko nuotraukos, darytos po Sausio 13 dienos įvykių. Taip pat saugomas rajono laikraštis "Draugas", išleistas 1991 m. sausio 9 d., kuriame minimi tragiški įvykiai.