Zanavykų muziejaus vykdomos ekspedicijos

Ekspedicija "Zanavykų krašto sodybų architektūra".

2020 m. tęsiama ekspedicija „Zanavykų krašto sodybų architektūra“ po Šakių rajono apylinkes, užfiksuojant unikalius išlikusių senųjų sodybų elementus. Rūsti ir negailestinga tikrovė atsiveria žiūrint į tuščias, baigiančias griūti, kadaise buvusias gražias sodybas.

Buvo aplankyti Žiūrių, Šilininkų, Kališių, Juodupėnų, Juškakaimių, Šilgalių ir kiti Slavikų seniūnijai priklausantys kaimai.

Aplankyti Barzdų ir Žvirgždaičių seniūnijų gyventojai, apžiūrėti ir užfiksuoti šiose seniūnijose išlikę mediniai pastatai. Už pagalbą organizuojant ekspediciją minėtose seniūnijose esame dėkingi bibliotekininkėms Birutei Grajauskienei, Astai Baubonienei ir kultūros darbuotojai Rimvydei Ralickienei.

Aplankėme Lukšių seniūnijoje išlikusius medinius pastatus ir pabendravome su sodybų gyventojais. Dėkojame Lukšių bibliotekos bibliotekininkei Rimai Bakienei, Jonui Bakui ir Ričardui Mykolaičiui už pagalbą organizuojant ekspediciją minėtoje seniūnijoje.

Aplankyti Kidulių seniūnijoje išlikę mediniai pastatai, pabendrauta su sodybų gyventojais, užfiksuotos senojo kaimo statybos tradicijos, gyvenimo būdas ir papročiai. Už pagalbą organizuojant ekspediciją minėtoje seniūnijoje dėkojame mokytojai Danutei Dimaitienei.

2018 m. birželio 12 d. Zanavykų muziejus baigė vieną iš projekto "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose" etapų.

Aplankytos paskutinės regiono bažnyčios: Ilguvos šv. Kryžiaus Atradimo ir Paežerėlių šv. Angelų Sargų.

Ekspedicijoje dalyvavo: etnologė dr. Inga Nėnienė, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, vyr. fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė-Kumštienė, Živilė ir Arūnas Puodžiukai.

 2017 metų ekspedicija "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose"

Zanavykų muziejaus darbuotojų iniciatyva, 2017 m. birželio mėnesį pradėta organizuoti ekspedicija "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose", kurios metu numatoma aplankyti Šakių dekanato bažnyčias. Užfiksuoti ir nufotografuoti bažnyčios reikmėms naudojamą tekstilę (altorių užtiesimus, procesijų rūbus, austinius rankšluosčius, kilimus, juostas ir kt.). Surinkta informacija bus labai vertinga ne tik Zanavykų kraštui, bet ir tolimesniems mokslininkų tyrinėjimams. Muziejininkams talkina istorikė-etnologė Inga Nėnienė.

Reikia pastebėti, kad 2010 m. išleistoje knygoje "Zanavykų tekstilės tradicijos" Inga Nėnienė šiek tiek apžvelgė Plokščių, Šakių, Griškabūdžio ir Lekėčių bažnyčiose esančią tekstilę, tačiau neišsamiai. Taip pat ši tema minimaliai buvo gvildenama ir knygoje "Lietuvos sakralinė dailė" (2006 m., I tomas). Ankščiau išvardintuose leidiniuose informacija pateikiama tik fragmentiškai, pristatant keletą užfiksuotų vertingų tekstilės audinių. Vientiso katalogo ar leidinio, atspindinčio Zanavykų krašto senosios bažnytinės tekstilės klodus, nėra. Muziejininkų tikslas - aktualizuoti šią kultūros paveldo dalį, aplankant visas Šakių rajono bažnyčias. Ekspedicijos metu surinktos medžiagos leidybai parengtas projektas "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose" susideda iš dviejų etapų: 2017 metais ekspedicijose surinkta medžiaga bus susisteminta ir išskirta į 20 Šakių rajone esančių bažnyčių fotonuotraukų albumą. Antrasis projekto etapas vyks 2018 metais. Antrame etape remiantis surinkta informacija bus parengtas įvadinis straipsnis leidiniui "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose". Bus išleistas fotonuotraukų albumas su unikaliausios ir būdingiausios Zanavykų krašto tekstilės fotonuotraukomis ir jų aprašymais. Leidinys bus suskirstytas pagal rajono bažnyčias. Leidinys bus skirtas muziejininkams, mokytojams, studentams, moksleiviams bei visiems besidomintiems Zanavykų krašto tekstile. Leidinys bus naudingas ir lyginamuosiuose pažintiniuose tyrinėjimuose suvokiant Lietuvos etnografinių regionų bendrumus ir skirtumus, bei išryškins audimo tradicijų raišką sakralinėje aplinkoje.

Dėkojame dek. kan. Donatui Jasulaičiui už pritarimą ekspedicijai ir sudarytas sąlygas apsilankyti Šakių dekanato bažnyčiose.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Kelios akimirkos iš liepos 10 dieną Slavikų Šv. Onos bažnyčioje vykusios ekspedicijos. Už visokeriopą pagalbą ekspedicijos metu dėkojame Teresei Petravičienei iš Šilgalių kaimo.

Ekspedicijoje dalyvavo: Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė-Kumštienė, muziejininkė Inga Petkūnaitė.

Zanavykų muziejus tęsia ekspediciją "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose". Per praėjusį mėnesį aplankyta: Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia, Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia, Paluobių Šv. Angelų Sargų bažnyčia, Valakbūdžio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia.

Ekspedicijose dalyvavo: etnologė Inga Nėnienė, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė-Kumštienė, muziejininkė Inga Petkūnaitė, muziejaus darbuotoja Aldona Plaušinienė.

 Zanavykų muziejus tęsia ekspediciją "Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose". Aplankyta: Kretkampio Šv. diak. Stepono bažnyčia, Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia.

Ekspedicijose dalyvavo: etnologė Inga Nėnienė, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė-Kumštienė, muziejininkės Inga Petkūnaitė, Vilma Staneikienė.